Algemene Voorwaarden Uw Chef Tricht bv t.h.o. Spareribs Online

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Algemeen
Artikel 4 - Toepasselijkheid
Artikel 5 - Aanbod en overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - Prijzen
Artikel 10 - Betaling
Artikel 11 - Levering en leveringstijd
Artikel 12 - Klachten
Artikel 13 - Overmacht
Artikel 14 - Persoonsgegevens
Artikel 15 - Aansprakelijkheid en vrijwaring
Artikel 16 - Overige bepalingen

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
2. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
3. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen, bijvoorbeeld www.spareribs-online.nl;
4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
6. Dag: kalenderdag;
7. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
8. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Uw Chef Tricht bv t.h.o. Spareribs Online
Kerkstraat 14
4196 AB Tricht
Telefoon: 0345-572 111 tijdens kantooruren
E-mailadres: info@spareribs-online.nl
KvK-nummer: 62422782
BTW-identificatienummer: NL854811734B01

Artikel 3 - Algemeen
1. Spareribs Online biedt via de www. spareribs-online.nl diensten aan betreffende het verkopen en leveren van gegaarde en rauwe levensmiddelen, vlees en aanverwante artikelen door heel Nederland.
2. Eventuele door de Klant gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden, hoe ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing op deze overeenkomst, tenzij deze voorwaarden of één of meerdere bepalingen daarvan door Spareribs Online uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
3. Wijzigingen in de tussen Spareribs Online en de Klant gesloten overeenkomst en afwijkingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Spareribs Online en de Klant zijn overeengekomen.
4. Spareribs Online behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Artikel 4 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Spareribs Online en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Spareribs Online en Klant .
2. De tekst van deze algemene voorwaarden zal langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 5 - Aanbod en Overeenkomst
1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan Klant tot het doen van een aanbod. Spareribs Online is op geen enkele wijze aan zulke aanbiedingen of prijsopgaven, noch aan enig aanbod zijdens de Klant, gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van een uitnodiging tot het doen van een aanbod door de Klant geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2. Een aanbod van de Klant als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan indien de Klant heeft in volledigheid de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de website en via elektronische weg de desbetreffende gegevens aan Spareribs Online zijn verzonden en deze gegevens door Spareribs Online zijn ontvangen; of
3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Klant is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Klant opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Spareribs Online herroepen worden in geval de Klant niet aan de door Spareribs Online gestelde voorwaarden voldoet of indien op enig moment blijkt dat de Klant in het verleden niet aan de voorwaarden heeft voldaan.
4. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die op enigerlei wijze vanwege Spareribs Online worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven en/of gedaan. Spareribs Online kan echter niet garanderen dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen grond en/of aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
5. Als een overeenkomst conform artikel 5.3 tot stand gekomen is, kan de Klant een order niet meer wijzigen of annuleren.
6. Het aanvullend bestellen van nieuwe producten leidt altijd tot een nieuwe order met de daarin eventueel geldende verpak en bestelkosten. Ook in het geval van vervangingsbestellingen die het gevolg zijn van gebeurtenissen genoemd in artikel 8.7.
7. De bedenktijd, herroepingsrecht, zoals bedoeld in artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek, is niet van toepassing, aangezien het gaat om producten die snel kunnen bederven of verouderen, zoals bedoeld in artikel 7:46d lid 4 sub 4 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 6 - Herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van producten heeft de Klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Klant of een vooraf door de Klant aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer de Klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de Klant te doen middels het modelformulier. Nadat de Klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De Klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de Klant een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de Klant is gebruikt tenzij de Klant nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de Klant zelf is de Klant aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
4. De Klant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. De ondernemer sluit het herroepingsrecht van de Klant uit voor producten zoals omschreven in lid 2.
2. Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn levensmiddelen en/of producten die snel kunnen bederven, ontdooien of verouderen en voedingsmiddelen waarvan de Klant de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 9 - Prijzen
1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro`s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting. De Klant is de prijs verschuldigd die Spareribs Online in haar bevestiging conform artikel 5.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. De koopprijs is vooraf verschuldigd, in zoverre dat zolang niet is betaald, Spareribs Online geen producten zal leveren.
2. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Spareribs Online worden gecorrigeerd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
3. Afhankelijk van de ordergrootte uitgedrukt in Euro’s kunnen er verpak- en verzendkosten in rekening worden gebracht. Deze komen tot uiting in het totaal te betalen bedrag, doch apart genoemd in het betaalproces, inclusief omzetbelasting.

Artikel 10 - Betaling
1. Bij bestellingen via de website kan de Klant betalen middels vooruitbetaling, via iDeal en creditcard (VISA, Mastercard via het Paypal platform). Indien voor een betaalwijze met een creditcard wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. In de relatie tussen de Klant en de kaartuitgever is Spareribs Online geen partij.
2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Spareribs Online is gewezen op de te late betaling en Spareribs Online de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Spareribs Online gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Spareribs Online kan ten voordele van de Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 11 - Levering en Leveringstijd
1. Bestellingen worden na betaling door de Klant door of namens Spareribs Online afgeleverd bij de vervoerder. Spareribs Online garandeert een juiste afgifte van het pakket bij de vervoerder, maar is niet verantwoordelijk voor de werkelijke levering. Spareribs Online is niet verantwoordelijk voor de verzending en zijn eventuele risico`s geheel voor rekening van de Klant. Wel garandeert Spareribs Online dat het pakket tot 24 uur na afgifte bij de vervoerder juist is gekoeld.
2. Leveringen vinden plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
3. De Klant is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn en/of op of om en nabij het afgesproken tijdstip af te nemen. Indien in de orderbevestiging als bedoeld in artikel 5.3. geen overeengekomen termijn en/of op een afgesproken tijdstip als bedoeld in de vorige zin staat weergegeven, geldt een termijn van drie werkdagen na het plaatsen van de order.
4. Indien op het beoogde moment van levering door de vervoerder, noch de Klant noch een door hem aangewezen persoon op het afleveradres aanwezig is, dan staat Spareribs Online vanaf dat ogenblik niet meer garant voor de goede temperatuur van de inhoud van het pakket.
5. Indien op het beoogde moment van levering door de vervoerder, noch de Klant noch een door hem aangewezen persoon op het afleveradres aanwezig is, dan is Spareribs Online gerechtigd extra kosten te rekenen voor een nieuwe bezorgpoging de volgende dag. Te weten 15,- euro. Bij het doen van een bestelling geeft de Klant vooraf toestemming aan het berekenen van deze extra kosten bij niet aanwezig zijn.
6. Indien het pakket is afgegeven bij de buren, is het de verantwoording van de Klant om de bestelling tijdig op te halen en op de juiste manier te koelen of verwerken. Vanaf het moment van aflevering van het pakket is Spareribs Online niet meer verantwoordelijk voor de juiste temperatuur, conditie en/of en verwerking van het vlees.
7. Terstond na ontvangst dient de Klant de producten te controleren. Indien de Klant producten in slechte toestand ontvangt of producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan de producten gesteld mogen worden, verzoeken wij de Klant dit onmiddellijk en wel uiterlijk binnen zes uur na ontvangst aan ons kenbaar te maken. Hiervoor kan de Klant contact opnemen via info@spareribs-online.nl.
8. Het kan voorkomen dat de bestelde producten niet op voorraad zijn. Spareribs Online zal dit een dag voor de levering aan de Klant kenbaar maken via het in de overeenkomst ingevulde telefoonnummer of e-mailadres. In dit geval wordt de bestelling compleet op een later moment naar de Klant verstuurd.

Artikel 12 - Klachten
1. Indien de Klant producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan de producten gesteld mogen worden dient de Klant dit onmiddellijk en wel uiterlijk binnen zes uur na ontvangst aan ons kenbaar te maken. De periode van 6 uur gaat in op het moment dat de goederen zijn ontvangen dan wel afgegeven overeenkomstig Track & Trace. Hiervoor kan de Klant contact opnemen via info@spareribs-online.nl. Spareribs Online zorgt ervoor dat de klacht zo goed mogelijk en snel wordt afgehandeld.
2. De Klant is verplicht de producten, ter zake waarvan is gereclameerd gedurende een redelijke termijn, doch in ieder geval 5 dagen ter beschikking te houden en alle zorg te betrachten die redelijkerwijs van hem gevergd mag worden om de kwaliteit die geconstateerd is bij aflevering constant te houden. Indien gewenst door Spareribs Online zal de Klant in deze periode een afspraak worden gemaakt op welk tijdstip Spareribs Online langskomt om het product mee terug te nemen voor onderzoek.
3. Als Spareribs Online de klacht gegrond verklaard, heeft de Klant recht op restitutie van de waarde van de gereclameerde goederen zoals die vermeld staan in de overeenkomst.
4. Overige klachten omtrent de dienstverlening van Spareribs Online kunnen via info@spareribs-online.nl worden gemeld. Deze klachten kunnen nooit lijden tot een schadevergoeding.
5. Retourzendingen door de Klant zijn slechts toegestaan indien Spareribs Online daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande, schriftelijke toestemming heeft verleend.

Artikel 13 - Overmacht
1. In geval van overmacht is Spareribs Online niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen. Spareribs Online is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 14 - Persoonsgegevens
1. Spareribs Online zal de gegevens van de Klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Alle door Klanten ten behoeve van leveringen beschikbaar gestelde gegevens worden uitermate zorgvuldig behandeld en beveiligd opgeslagen. Deze gegevens worden slechts door Spareribs Online intern gebruikt en worden in beginsel niet aan derden verstrekt. Spareribs Online neemt in dit verband alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

Artikel 15 - Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Spareribs Online is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de Klant of van derden, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of letselschade, of enige (andere) indirecte schade, uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden.
2. De Klant vrijwaart Spareribs Online voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of interesten, veroorzaakt door, voorgevallen bij, of op enigerlei wijze verband houdende met de door ons geleverde zaken of onze uitvoering van de prestatie.

Artikel 16 - Overige bepalingen
1. Ten laste van de Klant komen alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Spareribs Online, als gevolg van de niet nakoming door de Klant van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken. In geval van niet tijdige betaling is Spareribs Online bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook daaronder begrepen.
2. De overeenkomsten aangegaan door Spareribs Online worden beheerst door Nederlands recht. De "Eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken", de "Eenvormige Wet inzake totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken" en het "Verdrag van Wenen van 1980 met betrekking tot de internationale koop van roerende zaken" evenals iedere huidige of toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten, worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
3. In geval van een geschil is de relatief competente rechtbank in Nederland bevoegd. Ook indien de Klant woonachtig is in het buitenland.

Tricht, maart 2021.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2021 Spareribsonline | sitemap | rss